تفکر ما

 what we think what we think what we think what we think what we think what we think what we think what we think what we think what we think  what we think what we think  what we think what we think

امروزه رهبران و مدیران بنگاه ها نسبت به گذشته با فرضیات جدید و روزآمدی برای اداره بنگاه و طراحی آینده آن روبرو هستند.

اتفاقات تکنولوژی،پیچیدگی های تصمیم گیری ها را بیشتر کرده است و اکنون در کنار پول و نیروی انسانی،شناخت تغییرات و درانداختن طرح نوین می تواند آینده بنگاه را تضمین نماید.

امروز با رشد سریع تغییرات هم نیاز به بازبینی موتور رشد اولیه خود دارند و هم نیاز به تعریف موتور رشد دوم خود دارند حتی متخصص برجسته جهانی معتقدند در 70 درصد از تلاش مدیران بنگاهی بایستی معطوف به برنامه ریزی رشد آینده باشد.

از دید ما سوال انسانی یک مدیر بنگاه باید این باشد که آیا راه امروز در 2،5 یا 10 سال آینده با امروز چه تفاوتی می کند؟آیا راه به همین صورت ادامه می یابد؟ 

ما در شرکت ماورا به دنبال این هستیم که با همراهی مشتری نسبت به درک آینده صنعت اقدام کنیم و از این رهگذر سودآوری درازمدت بنگاه را چند برابر کنیم.