خدمات ماورا

ما در شرکت توسعه و گسترش ماورابهار،خدمات زیر را به مشتری عرضه می کنیم:

خدمات مدیریت استراتژیک

  • تدوین راهبرد و استراتژی
  • تدوین نقشه  راه عملیاتی
  • پایش و بسط استراتژی در سطوح مختلف بنگاه
  • تدوین موتور رشد دوم
  • ممیزی طرح‌های کنونی
  • اضافه کردن مشاور خارجی
  • افزایش بهره‌وری فرآیندی و بهینه‌سازی کارخانه تا فرآوری
  • نظامند نمودن پروژه‌های بهره‌وری و مدیریت تغییرات
  • گذار از دیدگاه بهره‌برداری محور به دیدگاه پروژه محور

خدمات مدیریت طرح

در حوزه های نفت و گاز،معدن،شیلات،کشاورزی،شهرسازی،اسکله و …

Image hover effect image

کشاورزی

Image hover effect image

شهرسازی

Image hover effect image

اسکله

Image hover effect image

نفت وگاز

Image hover effect image

فرآوری و شیمیایی

Image hover effect image

معدن

خدمات مدیریت پروژه

طبقه بندی و اولویت‌بندی پروژه‌ها براساس منابع موجود و استراتژی‌های کارفرما
همکاری در تصمیم گیری مدیران پروژه درمدیریت کلیه بخش‌های پروژه
ارزیابی منابع موجود پروژه
تخصیص منایع پروژه
مانیتورینگ و کنترل منابع در پروژه
تسطیح منابع پروژه
ارزیابی روش‌ها و رویه‌های موجود در پروژه‌ها
نظارت بر فرآیندهای اجرایی پروژه‌ها براساس روش‌ها و رویه‌های موجود
تطبیق فرآیندها و رویه‌های اجرایی براساس استانداردهای به روز مرتبط و اولویت‌های ذینفعان پروژه
تهیه و بروزرسانی رویه‌ها و روش‌های اجرا مطابق با آخرین استانداردها و الزامات قراردادی
نظارت و کنترل مدیریت فرآیندهای اجرایی پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
ارزیابی پروژه‌های حوزه منابع انسانی موجود
برآورد منابع انسانی پروژه براساس پروژه‌ها و الزامات قراردادی
ارائه خدمات مصاحبه و استخدام نیروی متخصص مورد نیاز پروژه
انتخاب، پیاده سازی و آموزش ابزارها و نرم افزارهای موجود به پرسنل پروژه
آموزش و ارتقاء دانش فنی و تخصصی منابع انسانی موجود و جدید پروژه ها با توجه به تخصص مورد نیاز پروژه ها
ارزیابی فعالیت‌های WBS موجود و وزن‌های نسبی، برنامه زمانی، CPM و پیشرفت پروژه‌ها
آماده سازی و بروزرسانی WBS و زمان بندی و CPM پروژه‌ها مطابق با آخرین طرح جامع، پیشرفت به دست آمده و الزامات قراردادی پروژه
تهیه و بروزرسانی رویه‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مانند: اندازه گیری پیشرفت، صورتحساب و کنترل پروژه
نظارت و کنترل فعالیت‌های پروژه براساس برنامه زمانی، اولویت‌های پروژه و منابع
تهیه و بروزرسانی گزارش‌های مدیریتی از قبیل: برنامه پروژه و پیشرفت واقعی، گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه، آخرین وضعیت پروژه ها و …
ارزیابی بودجه و برآورد هزینه پروژه‌ها بر اساس قراردادهای پروژه
بروزرسانی بودجه و برآورد هزینه پروژه‌ها مطابق با آخرین پروژه WBS، پیشرفت به دست آمده، فعالیت‌های باقی مانده، الزامات قراردادی، ….
آماده سازی و بروز‌رسانی پروژه‌ها جریان‌های نقدی براساس آخرین زمان‌بندی و WBS پروژه
نظارت و کنترل بر هزینه‌های مصرفی در پروژه‌ها براساس برنامه بودجه
پایش مالی، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری و هزینه کرد و شیوه تامین مالی
برنامه ریزی مدیریت ریسک و تعریف نحوه هدایت فعالیت های مدیریت ریسک پروژه
شناسایی خطرات موثر بر پروژه
تحلیل کیفی ریسک‌های پروژه
تحلیل کمی ریسک‌های پروژه
برنامه ریزی واکنش به ریسک ها و تعریف فرآیند اقدام برای افزایش فرصت ها و کاهش خطرات با توجه به اهداف پروژه
اجرای طرح‌های پاسخگویی به ریسک ها، ردیابی ریسک‌های شناسایی شده، پایش ریسک‌های باقی مانده، شناسایی ریسک‌های جدید و ارزیابی اثربخشی فرآیند ریسک در سراسر پروژه‌ها
نظارت و کنترل کلیه مراحل مهندسی در پروژه‌ها با توجه به الزامات قراردادی و اهداف پروژه
نظارت و کنترل کلیه مراحل تدارکات در پروژه‌ها با توجه به الزامات قراردادی و اهداف پروژه
نظارت و کنترل و نظارت بر کلیه مراحل ساخت و نصب در پروژه‌ها با توجه به الزامات قراردادی و اهداف پروژه
تهیه و نهایی‌سازی انواع قراردادها برای پروژه های EPC، MC، فروشندگان PO و ….
مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه‌های جاری براساس قرارداد مربوطه با در نظر گرفتن منافع ذینفعان
همکاری در بررسی و اظهار نظر در قبوض تاخیر و مطالبات ارائه شده توسط پیمانکاران طبق قرارداد و سوابق پروژه
ایجاد سیستم‌های کنترل بایگانی و اسناد برای پروژه‌ها و توزیع اسناد بر اساس دستورالعمل‌های پروژه
استقرار سیستم مدیریت دانش بر‌اساس تجربیات اجرای پروژه‌های قبلی
تهیه، به روز رسانی و بررسی رویه های مربوط به سیستم کنترل اسناد مانند: رویه هماهنگی، رویه رسیدگی به اسناد، رویه اسناد فروشنده و …